Mức học phí công khai – Trường Cao đẳng kinh tế Công nghệ Hà Nội

THÔNG BÁO : Về việc công khai mức học phí của trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021

–  Căn cứ vào Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Căn cứ nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 quyết định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;

– Căn cứ Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 08 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016-2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm 2016-2017 đến năm 2020-2021 của thành phố Hà Nội.

– Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 và dự kiến các năm tiếp theo,

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Kinh tế Hà Nội thông báo về việc công khai mức thu học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng/tháng/HSSV

 

Các nhóm nghề

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

SC

TC

SC

TC

SC

TC

SC

TC

1

Khoa học xã hội, kinh tế, nông, lâm, thủy sản.

500

500

500

700

700

700

700

700

700

700

700

700

2

Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, khách sạn,du lịch

500

500

500

700

700

700

700

700

700

700

700

700

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.